و بالاخره قفل شکسته شد ، اولین کنسرت مسیح و آرش عدل پرور